Fundusze Europejskie: Wiedza Edukacja Rozwój
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Europejskie Fundusze Społeczne
"Badanie wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych
w instytucjach publicznych w województwie świętokrzyskim"


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś Priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,

Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych (Priorytet Inwestycyjny 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie).

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Wskaźniki projektowe

 

 

Główne wskaźniki projektu:

Liczba instytucji, które wykorzystały wypracowane rekomendacje do zmiany w zakresie realizowanych zadań:40

Liczba instytucji, w których dokonano przeglądu zadań pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych: 50

Projekt realizowany jest na terenie województwa świętokrzyskiego i dotyczy  monitoringu działań jednostek administracji rządowej działającej w terenie i samorządowej pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami.

Projekt zakłada dokonanie przeglądu zadań w 50 jednostkach administracji rządowej działającej w terenie i samorządowej na terenie województwa świętokrzyskiego, pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, tzn. projekt obejmuje:

  • dokonanie analizy realizowanych zadań wybranych jednostek administracji rządowej i samorządowej;
  • opracowanie dla wszystkich jednostek objętych przeglądem zaleceń, rekomendacji pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Przy opracowywaniu rekomendacji Wnioskodawca uwzględnieni standard rekomendacji, który określono w regulaminie konkursu;
  • weryfikację czy instytucje, w których dokonano przeglądu zadań wykorzystały wypracowane rekomendacje do zmiany w zakresie realizowanych zadań.