Fundusze Europejskie: Wiedza Edukacja Rozwój
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Europejskie Fundusze Społeczne
"Badanie wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych
w instytucjach publicznych w województwie świętokrzyskim"


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś Priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,

Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych (Priorytet Inwestycyjny 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie).

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Opublikowano: 02.06.2017

Zapytanie ofertowe nr 4/KonwencjaONZ/SNR/2017 dotyczące wyboru osoby do Zespołu Monitoringowego w ramach projektu „Badanie wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych w instytucjach publicznych w województwie świętokrzyskim”.

Wyniki postępowania dotyczącego zapytania ofertowego nr 4/KonwencjaONZ/SNR/2017 z dnia 28.04.2017 r. (wraz z aktualizacjami z dnia 24.05.2017 r. oraz z dnia 30.05.2017 r.) dotyczącego wyboru członka zespołu badawczego w ramach projektu „Badanie wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych w instytucjach publicznych w województwie świętokrzyskim”.