Fundusze Europejskie: Wiedza Edukacja Rozwój
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Europejskie Fundusze Społeczne
"Badanie wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych
w instytucjach publicznych w województwie świętokrzyskim"


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś Priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,

Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych (Priorytet Inwestycyjny 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie).

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Opublikowano: 03.03.2017

Zapytanie ofertowe nr 2/KonwencjaONZ/SNR/2017 dotyczące wyboru osób do Zespołów Monitoringowych w ramach projektu „Badanie wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych w instytucjach publicznych w województwie świętokrzyskim”.

Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie poszukuje sześciu osób do 2 zespołów monitoringowych (badawczych) w ramach projektu „Badanie wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych w instytucjach publicznych w województwie świętokrzyskim”.

Celem pracy zespołów jest dokonanie analizy realizowanych zadań w 34 jednostkach administracji rządowej i samorządowej województwa świętokrzyskiego (17 jednostek dla każdego zespołu) oraz opracowanie dla tych jednostek zaleceń i rekomendacji pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym.

 

 

Uwaga!
W dniu 23.03.2017 r. została zaktualizowana treść zapytania ofertowego:

Wyniki postępowania:

informacja o wynikach postępowania