Fundusze Europejskie: Wiedza Edukacja Rozwój
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Europejskie Fundusze Społeczne
"Badanie wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych
w instytucjach publicznych w województwie świętokrzyskim"


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś Priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,

Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych (Priorytet Inwestycyjny 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie).

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Opis projektu

 

 

Nazwa projektu: Badanie wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych w instytucjach publicznych  w województwie świętokrzyskim

Okres realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2018

Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś Priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,

Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych (Priorytet Inwestycyjny 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie).

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

Projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Beneficjentem Projektu (Liderem projektu): Stowarzyszeniem Nadzieja Rodzinie a Partnerem projektu: Agencją Rozwoju Regionalnego w Starachowicach

 

Wartość projektu: 1 448 400,00 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 220 711,52 zł (84,28%)

 

Biuro projektu: Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie

ul. Karczówkowska 36, 25-711 Kielce

Osoba do kontaktów: Małgorzata Warwas, Edyta Grzesik

Kierownik projektu: ks. dr Andrzej Drapała

Adres e-mail: konwencjaonz@nadziejarodzinie.org.pl

 

Partner: Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach, ul. Adama Mickiewicza 1a/0, 27-200 Starachowice.